باغچه شما

شرایط مرجوعی نهال

ارسال انواع نهال برای خریداران نهال پس از هماهنگی و تایید نهال های مورد نظر توسط خریداران نهال انجام می شود. اما در صورتی که خریدار نهال از خرید نهال منصرف شود، با توجه به زمان و مراحل انجام کار وجه پرداختی فاکتور عودت داده می شود

1- به شرطی که به مرحله بارگیری و گرفتن ماشین از باربری نرسیده باشد، کلیه مبلغ فاکتور برگش داده می شود.

2-در صورت هماهنگی با ماشین باربری و حرکت ماشین باربری و یا صدور بارنامه، پس از اخذ کسورات قانونی باربری و پس از رضایت راننده ماشین باربری، هزینه فاکتور برگشت داده می شود.

3-اگر ماشین در محل نهالستان بار شده باشد، پس از کسر هزینه کارگری بارگیری و کسورات باربری و رضایت راننده و تلفات احتمالی نهال ها ، هزینه فاکتور برگشت داده می شود.

4-اگر ماشین به مقصد رسیده باشد، پس از کم کردن هزینه کرایه بازگشت و تخلیه بار و تلفات احتمالی مبلغ فاکتور برگشت داده می شود.

5-اگر ماشین به مقصد رسیده و تخلیه شود، هزینه کرایه و تخلیه بار و تلفات احتمالی محاسبه شده و پس از فروش مجدد بار و پس از کسر نمودن هزینه ها، مبلغ فاکتور به حریدار نهال برگشت داده می شود.

6-سه روز پس از تحویل بار در مقصد هیچگونه هزینه ای به خریدار برگشت داده نمی شود.

در صورت بروز مشکل در حمل و لزوم استفاده از بیمه نامه حمل بار، بر اساس قوانین جاری اقدام می شود تا ذی نفع از بیمه نامه برای جبران ضرر استفاده نماید