باغچه شما

مجله

زمان رسیدگی به کارهای باغ را نمی دانید؟؟؟

برنامه ریزی برای مرکبات

تولید مرکبات پیوندی اصلاح شده

کار هر بز نیست خرمن کوفتن 
گاو نر می خواهد و مرد کهن

مراحل تولید نهال اصلاح شده مرکبات در دزفول. دربعضی شهر ها روش کار متفاوت است.

sour-orange-seeds

اولین مرحله تولید مرکبات بذرگیری از نارنج برای تولید مرکبات پایه است. در تولید مرکبات خفر مرکبات شیراز یعنی جهرم و فسا عمدتا از وُلک و در شهرهای شمالی از سیترنج استفاده می شود. اما دزفول فقط از نارنج استفاده می کنند.

شروع یک فرایند طولانی از زمان انتقال نهال ها با خزانه انتظار تا آماده شدن نهال پیوندی مرکبات

گفتی: نهال شناسنامه دار و باز هم کردی کبابم