باغچه شما

تقویم کاری در باغات مرکبات

فروردین

1- اولین قسط ازت را بر اساس توصیه کودی آزمایشگاه خاکشناسی با فاصله گرفتن از تنه درخت کود در سایه انداز درخت بصورت سرک پاشیده می شود. سپس کودهای مورد نیاز نظیر فسفر، پتاس و میکرو المنت ها به شیوه چالکود مصرف شود.
2- برای از بین بردن جوندگان و موشهای صحرائی مبارزه نمود.
3- مبارزه با حلزون ادامه یابد.
4- برای جوان نمودن باغ به هر دلیلی اگر درختی از بین رفته باشد آنرا درآورده و بجای آن نهال جدید غرس گردد.
5- وسایل آبیاری آماده سازی شود.

اردیبهشت

1- در بعضی از نقاط، کمبود رطوبت در خاک باعث افت محصول خواهد شد. برای اینکار لازم است رطوبت خاک معاینه یا اندازه گیری شود و در صورت نیاز آبیاری شروع شود.
2- با توجه به آگاهی از اعلان مبارزه با آفت از سوی جهاد کشاورزی سمپاشی شروع خواهد شد(شته و غیره).
3- مبارزه با جوندگان و حلزون ادامه می یابد.
4- به هر دلیلی تغییر واریته در باغ لازم باشد انجام می شود.
5- در صورت نیاز به هورمون میتوان استفاده نمود.
6- چنانچه کود سبز، نظیر باقلا و غیره در باغ کاشته شده باشد؛ بعنوان کود سبز زیر خاک شوند.

خرداد

1- در صورت لزوم به میزان مورد نیاز آبیاری انجام شود.

2- یک قسمت دیگر از ازت توصیه شده توسط آزمایشگاه خاکشناسی را مصرف کنید.
3- براساس توصیه آزمایشگاه خاکشناسی، محلول پاشی کودهای میکرو نظیر کود مس و کود منیزیم به نسبتی که توصیه شده محلولپاشی شوند.
4- مبارزه با آفات در صورت نیاز ادامه یابد.
5- مبارزه شیمیایی با علفهای هرز انجام شود.
6- با گرم شدن هوا جهت تمیز نمودن سمغ از درخت اقدام شود.
7- چنانچه تنه درختان در مجاورت نور مستقیم خورشید باشد آنرا با آب آهک آغشته و یا با کاغذ بپوشانید.
8- چنانچه ساقه یا تنه مرکبات در اثر نرسیدن نور جلبک گرفته باشد با محلول یک درصد بردو مالیده و یا محلولپاشی شود.
9- چنانچه کود سبز در فواصل درختان کاشته باشند تا پایان این ماه حتما با خاک مخلوط شود.
10- در این ماه شاخه های خشک هرس خواهند شد.
11- مبارزه با بیماری آلترناریا (پوسیدگی ناف) در روی درختان تانجلا انجام گیرد.

تیر ماه

 

1- نمونه برداری برگ برای آزمایش و تعیین کمبود مواد غذایی انجام می شود.
2- آبیاری ادامه دارد.
3- مبارزه شیمیائی با علف هرز ادامه دارد.
4- مصرف کود ازت ادامه می یابد. ( براساس توصیه کودی آزمایشگاه خاکشناسی)
5- مصرف کودهای میکرو بصورت محلولپاشی ادامه می یابد.
6- مبارزه با آفات ادامه می یابد.
7- تمیز نمودن سمغ ادامه می یابد.
8- برای جلوگیری از نور خورشید مالیدن آب آهک و یا پوشاندن با کاغذ ادامه می یابد.
9- برای مبارزه با جلبکهای روی شاخه و یا تنه درختان با محلول یک درصد بردو ادامه می یابد.
10- غرس نهال برای جابجایی و یا جایگزینی صورت خواهد گرفت.
11- مبارزه با بیماری آلترناریا در درختان تانجلا ادامه یابد.

مرداد

1- نمونه برداری برگ برای ارسال به آزمایشگاه خاکشناسی و تعیین کمبود مواد غذایی و توصیه کودی ادامه می یابد.
2- آبیاری ادامه می یابد.
3- مبارزه شیمیائی با علفهای هرز ادامه می یابد.
4- مبارزه با آفت ادامه می یابد.
5- برای محافظت از نور خورشید مالیدن آب آهک به ساقه درختان ادامه می یابد.
6- هرس شاخه های خشکیده ادامه خواهد داشت.
7- میوه های ریخته شده زیر درختان را برای مطمئن شد ن از بیماری کنترل خواهند شد.
8- در صورت وجود بیماری آلترناریا مبارزه صورت خواهد گرفت.
9- در صورت وجود جلبک بر روی ساقه با استفاده از محلول یک درصد بردو مبارزه خواهد شد.

شهریور

1- نمونه برداری از برگ برای انجام آزمایشات به آزمایشگاه خاکشناسی برای توصیه کودی سال آتی و یا برای محلولپاشی.
2- آبیاری ادامه خواهد یافت.
3- برای جلوگیری از ضرر آفتاب با استفاده از آهک یا کاغذ پوشش میدهیم.
4- در صورت وجود جلبک بر روی ساقه ها با استفاده از محلول یک درصد بردو مبارزه صورت خواهد شد.
5- شاخه های خشک هرس خواهند شد.
6- در صورت وجود بیماری آلترناریا با آن مبارزه خواهد شد.

مهر

1- نمونه برداری از برگ و ارسال آن به آزمایشگاه خاکشناسی برای انجام آزمایشات جهت تعیین کودهای مورد نیاز.
2- مبارزه با آفات ادامه می یابد.
3- با علفهای هرز مبارزه شیمیائی صورت خواهد گرفت.
4- در صورت بیماری آلترناریا مبارزه خواهد شد.

آبان

1- با آفات مبارزه خواهد شد.
2- برای بیماری ویروسی معاینات لازم بعمل خواهد آمد.
3- برای تأخیر در برداشت محصول بعضی از واریته ها، هورمون مصرف می شود.
4- در صورت بارندگی های مستمر برای جلوگیری از بیماری پوسیدگی قهوه ای ناشی از بارندگی های مستمر و موثر با استفاده از محلول یک درصد بردو از ارتفاع 1 تا 5/1 متری از سطح زمین شاخه ها را محلول پاشی مینماییم.
5- تدابیر لازم برای جلوگیری از یخ زدگی اتخاذ میگردد.
6- مواظبت های لازم به شناسائی بیماری آلترناریا و مبارزه با آن.

 

آذر

 

1- نمونه برداری از خاک و تعیین حاصلخیزی خاک و توصیه کودی انجام خواهد شد.
2- تدارکات لازم برای تهیه کودهای حیوانی و شیمیائی فراهم خواهد شد.
3- برای محافظت از بیماریهای سرخشکیدگی و پوسیدگی قهوه ای میوه با محلول بردو مبارزه خواهد شد.
4- میوه هایی که ریزش کرده و زیر درختان می ریزد بنحوی جمع آوری در جای مخصوص از بین برود.
5- مراقبت و معاینات برای کنترل بیماری ویروسی ادامه خواهد یافت.
6- در صورت وجود بیماری آلترناریا مبارزه خواهد شد.
7- ادامه نصب قیم برای شاخه های بارده و مواظبت از آنها.

 

دی

 

1- نمونه برداری خاک از باغ برای آزمایش و تعیین مواد غذایی و کمبود آنها برای توصیه کودی.
2- درختان پربار و کم بار را مشخص نمائیم.
3- برای سمپاشی زمستانی آمادگی داشته باشیم.
4- پرتقال های ریخته شده، به خارج از باغ حمل و از بین برده شوند.
5- مبارزه موثر با جونده های دیگر ادامه یابد.
6- شناسائی و از بین بردن سمغ های موجود در شاخه اصلی.

بهمن

1- ادامه نمونه برداری از خاک باغ جهت تعیین نیاز غذائی و توصیه کودی.
2- شناسائی برای تعیین بیماری و سرخشکیدگی سرشاخه ها و مبارزه با آنها.
3- شناسایی آفات زمستانه و مبارزه با آن.
4- مصرف کودهای شیمیائی همراه با کود حیوانی بصورت چالکود.
5- جمع آوری و خروج آبهای سطحی ناشی از بارندگی.پ

اسفند