باغچه شما

آشنایی با برهان گلی

برهان گلی، درختی بسیار زیبا و گلدار است. گل آن زرد و گلهای فراوانی دارد به صورتی که در مناطق گرمسیر حدود 7 ماه از سال گلدهی داشته و فقط در ماههای تابستان گلدهی آن کم می شود. رنگ گل آن زرد است. برهان گلی سایه چندان زیادی ندارد از اینرو برای ایجاد سایه چندان مناسب نیست اما به دلیل سازگاری با مناطق گرمسیری و گلدهی در چندین ماه از سال برای منظره سازی و طراحی فضای اهمیت زیادی دارد. برای مناطق معتدل تر آحتمال گلهدی در تمام ایام سال وجود دارد. برای منظره سازی و ایجاد تنوع در فضای شهری استفاده از برهان گلی توصیه می شود. برای مثال فضای سبز شهر اهواز توسط کهور و کنوکارپوس اشباع شده و هیچگونه درخت گلداری در این شهر مشاهده نمی شود.