کود آلی

تقویم کاری در باغات مرکبات 1- اولین قسط ازت را بر اساس توصیه کودی آزمایشگاه خاکشناسی با فاصله گرفتن از تنه درخت کود در سایه انداز درخت بصورت سرک پاشیده می شود. سپس کودهای مورد نیاز نظیر فسفر، پتاس ...
... و به ویژه انسان، نیثاز به جایگزینی کمپوست را به یک " الزام " و نه یک " انتخاب " تبدیل کرده است. می توان گفت که کمپوست به دلیل متعدد با ارزش ترین کود آلی محسوب می شود و در جایگاه برتری قرار دارد. انتخاب ...