کنار

...    شاه توت و شاه توت موزی 21   موز  4  انگور محلی هسته دار 13  کنار بدون هسته 22  نارنج  5 ...
آشنایی با نهال کنار هندی نهال های کنار هندی در حلب 17 کیلویی روغن نباتی کاشته می شوند. نهال های کاشته شده در حلب حجم ریشه بیشتری داشته و رشد بیشتری نسبت به کنا کیسه ای دارند. دو نوع کنار هندی پیوندی ...