لیمو ترش سنگی

...    لیمو ترش مجار 26 گریپ فروت قرمز 9  زردآلو 18  لیمو ترش سنگی 27 لوز-گارم زنگی   برای مشاهده جزئیات ...
آموزش کاشت نهال مرکبات پس از طراحی و نقشه کشی محل کاشت نهال ها مشخص خواهد شد. در ابتدا باید چاله ای مناسب حفر کرد. چاله نباید خیلی عمیق و یا پهن باشد. عمق و پهنای چاله باید به گونه ای باشد که ریشه و ...