سموم قارچ کش

سموم مجاز کشور در این دنیا سم های زیادی تولید می شود. سم هایی که از سازمان های ذیصلاح در ایران مانند سازمان حفظ نباتات و محیط زیست مجوز دارند ، سموم مجاز تعریف می شوند. بنابراین سم هایی برای دفع آفات ...
کمپوست گیاهی جایگزین کود شیمیایی   مراقبت از سیاره زمین با حفاظت از خاک آغاز می شود . طبق بررسی های انجام شده ببش از ۲۵۰ سال طول می کشد که ۲ سانتیمتر خاک حاصلخیز ساخته شود و این در حالی ...