تعویض خاک گلدان

کمپوست گیاهی جایگزین کود شیمیایی   مراقبت از سیاره زمین با حفاظت از خاک آغاز می شود . طبق بررسی های انجام شده ببش از ۲۵۰ سال طول می کشد که ۲ سانتیمتر خاک حاصلخیز ساخته شود و این در حالی ...