باغچه شما

فیلم آشنایی و معرفی درخت انجیر معابد

توضیحات کاملدر مورد درخت انجیر معابد در فروشگاه نهالستان زادعلی بخوانید. در صورت نیاز می توانید نهال درخت انجیر معابد را از سایت نهالستان سبزینه خریداری نمایید. برای خرید نهال به بخش فروشگاه نهالستان بروید. نام محلی این درخت لور است.