باغچه شما

آشنایی با نهال کنار هندی

نهال های کنار هندی در حلب 17 کیلویی روغن نباتی کاشته می شوند. نهال های کاشته شده در حلب حجم ریشه بیشتری داشته و رشد بیشتری نسبت به کنا کیسه ای دارند. دو نوع کنار هندی پیوندی در نهالستان سبزینه موجود است. کنار هندی سیبی و کنار هندی بیضی که به کنار خرمایی و در برخی مناطق به آن کنار خیاری نیز می گویند. آنچه در این فیلم مشاهده می کنید کنار هندی سیبی است.