کنار هندی سیبی

نهال اصلاح شده درخت میوه   ردیف       نام نهال                       ...
... در نهالستان سبزینه موجود است. کنار هندی سیبی و کنار هندی بیضی که به کنار خرمایی و در برخی مناطق به آن کنار خیاری نیز می گویند. آنچه در این فیلم مشاهده می کنید کنار هندی سیبی است.      ...