فرم برهان گلی

آشنایی با برهان گلی برهان گلی، درختی بسیار زیبا و گلدار است. گل آن زرد و گلهای فراوانی دارد به صورتی که در مناطق گرمسیر حدود 7 ماه از سال گلدهی داشته و فقط در ماههای تابستان گلدهی آن کم می شود. رنگ ...