نحوه کاشت نهال بلند یا نهالی که ریشه لخت شده باشد

اگر در موقع کاشت نهال کیسه ای در اثر عوامل فیزیکی یا مکانیکی ریشه لخت شود باید سریعا نهال کاشته شده و یک سوم فوقانی نهال هرس شود. آبیاری بلافاصله پس از کاشت نهال ضروری خواهد بود. در صورت وجود شاخه های اضافه آنها نیز باید هرس شوند. فقط شاخه اصلی را نگه داشته و مابقی باید هرس شوند. از تک شاخه باقیمنده نیز یک سوم بالای آن قطع می شود تا نیاز آبی کمتری داشته باشد و ریشه فرصت داشته باشد در بافت جدید شروع به کار کند. یکی از عوامل از هم پاشیدن بافت خاک و ریشه جدا کردن نامناسب کیسه برای کاشت است که باید احتیاط لازم را بکار برد.